สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์ ร่วมใจต้านภัย COVID-19
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์ ร่วมใจต้านภัย COVID-19

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 109 ครั้ง
สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์ นำโดยนายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ และคณะ ร่วมมอบเงินและสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงพยาบาลแก้งคร้อ และโรงพยาบาลคอนสวรรค์
สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์ นำโดยนายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ และคณะ ร่วมมอบเงินและสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงพยาบาลแก้งคร้อ และโรงพยาบาลคอนสวรรค์

© Copyrights 2018. All rights reserved.