สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 123 ครั้ง
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายถวิล มนตรี ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ผู้บริหาร  และตัวแทนคณะครู สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบOnline,On-demand,On-air  และ On hand  โดยตัวแทนแต่ละโรงเรียนในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Online , On-demand ,On-air และ On-hand  เพือขยายผลสู่บุคลากรในโรงเรียน และนายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศน.สพม.ชย. ร่วมสังเกต เสนอแนะ และสรุปการจัดประชุมในครั้งนี้  ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายถวิล มนตรี ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบOnline,On-demand,On-air และ On hand โดยตัวแทนแต่ละโรงเรียนในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Online , On-demand ,On-air และ On-hand เพือขยายผลสู่บุคลากรในโรงเรียน และนายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศน.สพม.ชย. ร่วมสังเกต เสนอแนะ และสรุปการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.