กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประจำปี ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 16 สิงหาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 147 ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เชิญชวนผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อรับเกียรติเมื่อทำแบบทดสอบมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เชิญชวนผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อรับเกียรติเมื่อทำแบบทดสอบมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.