วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และดรีมเวิล์ด

วันที่ 22 มกราคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
จำนวนการดู 191 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม 2562   โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ และ สวนสนุกดรีมเวิล์ด
วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ และ สวนสนุกดรีมเวิล์ด

รายงานโดย นางสาวพลอยรสา แสงลุน / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

© Copyrights 2018. All rights reserved.