ศูนย์ HCEC โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ศูนย์ HCEC โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กันยายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 106 ครั้ง
ในวันที่ 11 - 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์ HCEC โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสรรถนะครูภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านช่องทางออนไลน์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมชัยภูมิ และนายถวิล  มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
ในวันที่ 11 - 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์ HCEC โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสรรถนะครูภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านช่องทางออนไลน์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมชัยภูมิ และนายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

 

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.