โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 กันยายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 178 ครั้ง
วันที่ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564
วันที่ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.