วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดเมืองชัยภูมิ งานเจ้าพ่อพญาแล

วันที่ 28 มกราคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
จำนวนการดู 243 ครั้ง
วันที่ 19 มกราคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดเมืองชัยภูมิประจำปี 2562  งานเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ  เป็นตัวแทนอำเภอภักดีชุมพล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
วันที่ 19 มกราคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดเมืองชัยภูมิประจำปี 2562 งานเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ เป็นตัวแทนอำเภอภักดีชุมพล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

รายงานโดย นางสาวพลอยรสา แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

© Copyrights 2018. All rights reserved.