วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2019

วันที่ 27 มกราคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
จำนวนการดู 224 ครั้ง
ด้วยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของจังหวัดชัยภูมิให้สูงขึ้น
ด้วยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของจังหวัดชัยภูมิให้สูงขึ้น

© Copyrights 2018. All rights reserved.