โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับรางวัลระดับชาติ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับรางวัลระดับชาติ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 27 ครั้ง
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับรางวัลระดับชาติ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ปีที่ 4 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับรางวัลระดับชาติ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ปีที่ 4 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.