วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
จำนวนการดู 930 ครั้ง
วันที่ 16 มกราคม 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562โดยมี นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา   โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562โดยมี นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

ท่านผู้อำนวยการ เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น คุณครูพัชรินทร์ ก้อนเงิน และ คุณครูไกรวุฒิ สำราญใจ เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2562คุณครูอาทิตยา พิมพา ร่วมรำถวายมือ โดยคณะครูนาฎศิลป์สังกัด สพม.เขต 30

ท่านผู้อำนวยการ เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น
คุณครูพัชรินทร์ ก้อนเงิน และ คุณครูไกรวุฒิ สำราญใจ เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2562

 

รายงานโดย นางสาวพลอยรสา แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.