ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญญา อินทร์เมือง นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญญา อินทร์เมือง นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13

วันที่ 15 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 53 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญญา อินทร์เมือง นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญญา อินทร์เมือง นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.