วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ปี 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
จำนวนการดู 232 ครั้ง
วันที่ 3 มกราคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ปี 2562
วันที่ 3 มกราคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ปี 2562

โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียน ร่วมการจัดกิจกรรม ประกวดซุ้มอาหารนานาชาติ การประกวด Miss Pretty Boy 2018 การแสดง Dance Zabb การแสดงดนตรีสากลจากนักเรียน การประกวดการ์ดอวยพร ป้ายนิเทศวันวันคริสต์มาส ณ บริเวณหอประชุมเล็ก โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา


การประกวด Miss Pretty Boy 2018 ประจำปีการศึกษา 2561

 

จัดซุ้มอาหารนานาชาติ

 

รายงานโดย นางสาวพลอยรสา แสงลุน / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.