пї
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการส่งเสริมเวทีวิชาการ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการส่งเสริมเวทีวิชาการ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 288 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมเวทีวิชาการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิกับสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์  และพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์  โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2562 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมเวทีวิชาการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิกับสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ และพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2562 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.