пї
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการประเมินความพร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการประเมินความพร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 4 ธันวาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 63 ครั้ง
วันที่ 2 ธันวาคม 2564  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการประเมินเปิดห้องเรียนพิเศษ จากคณะกรรมการประเมิน สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา เป็นประธานในครั้งนี้
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการประเมินเปิดห้องเรียนพิเศษ จากคณะกรรมการประเมิน สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา เป็นประธานในครั้งนี้

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.