пї
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยโควิด "เจียงทองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยโควิด "เจียงทองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 35 ครั้ง
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยโควิด
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยโควิด "เจียงทองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ท่านสส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต3 เป็นประธานพิธีเปิด

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยโควิด "เจียงทองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ท่านสส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต3 เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณสุชาดา แทนทรัพย์ (ไอเดียร์) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยภูมิ เขต1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้นำทักษะของการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2564

© Copyrights 2018. All rights reserved.