пї
สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

วันที่ 1 มกราคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 57 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.