пї
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียง ดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียง ดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)

วันที่ 7 มกราคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 32 ครั้ง
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียง ดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียง ดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 4 มกราคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียง ดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า แม่ค้า และคนขับรถ รับ-ส่ง นักเรียน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ผลการตรวจทั้งหมดเป็นลบ ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดูเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.