วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 42 ครั้ง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพลวิทยา  ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ให้กับ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน ณ อาคาร ภักดีชุมพลประทานพร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพลวิทยา ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ให้กับ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน ณ อาคาร ภักดีชุมพลประทานพร

© Copyrights 2018. All rights reserved.