โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 63 ครั้ง
ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรม
ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕" เพื่อให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยร่วมกันปลูกต้นไทรเกาหลี ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ (โดม ) โรงเรียนแก้งครีอวิทยา ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

© Copyrights 2018. All rights reserved.