วันที่ 11-12 พ.ค.2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองม.1และม.4
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

วันที่ 11-12 พ.ค.2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองม.1และม.4

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 64 ครั้ง
วันที่ 11-12 พ.ค.2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองม.1และม.4
วันที่ 11-12 พ.ค.2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองม.1และม.4

© Copyrights 2018. All rights reserved.