โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 51 ครั้ง
นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประธานกรรมการ นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ กรรมการ นางรุ่งเรือง รักษ์มณี นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ และนางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้แนวทางการพัฒนาคำแนะนำในการประเมินในครั้งนี้

© Copyrights 2018. All rights reserved.