วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

มอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงเรียนธนาคารภักดีชุมพลวิทยา

วันที่ 10 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 147 ครั้ง
ส่งมอบงานให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารภักดีชุมพลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
ส่งมอบงานให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารภักดีชุมพลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562  นายนิพนธ์  อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงเรียนธนาคารภักดีชุมพลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 และเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารภักดีชุมพลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ส่งมอบงานให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารภักดีชุมพลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินงานต่อไป  ณ บริเวณ หน้าเสาธงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา (สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ปี 2559)

 

รายงานข่าวโดย: นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.