วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สถานีตำรวจภูธร อำเภอภักดีชุมพล ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เรื่อง วินัยจราจร

วันที่ 12 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 224 ครั้ง
สถานีตำรวจภูธร อำเภอภักดีชุมพล ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เรื่อง วินัยจราจร และมอบหมวกนิรภัย จำนวน 30 ใบ
สถานีตำรวจภูธร อำเภอภักดีชุมพล ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เรื่อง วินัยจราจร และมอบหมวกนิรภัย จำนวน 30 ใบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562  สถานีตำรวจภูธร อำเภอภักดีชุมพล นำโดย ท่านพันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์  เลิศบัวบาน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอภักดีชุมพล          พันตำรวจโท ธนิสรณ์  บัวสวง สารวัตรป้องกันปราบปราม  ร้อยตำรวจโท สุพรรณ  อนุรักษ์โกศล รองสารวัตรจราจร พร้อมสายตรวจจราจร  ให้ความรู้นักเรียน      เรื่อง วินัยจราจรและมอบหมวกนิรภัย จำนวน 30 ใบ   โดยมีนายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน  นาย นิพนธ์  อาจนิยม  นายพงศธร  โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และ คณะครู นักเรยน ให้การต้อนรับ  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

 

รายงานข่าวโดย:นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.