ลูกชมพู-ขาว พร้อมใจรำลึกบูชาพระคุณครู ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ลูกชมพู-ขาว พร้อมใจรำลึกบูชาพระคุณครู ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภูเขียว สพม.30
จำนวนการดู 283 ครั้ง
เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรำลึกถึงพระคุณของครู ผู้ให้วิชาความรู้แก่นักเรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรำลึกถึงพระคุณของครู ผู้ให้วิชาความรู้แก่นักเรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน

 

โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ พร้อมทั้งเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมวันไหว้ครู ทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายกษิดิศ ปลื้มญาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี กิจกรรมการไหว้ครูจัดอย่างเรียบง่าย โดยคณะผู้บริหารและข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 ได้ขึ้นรับพานไหว้ครูจากนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ พร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับพานไหว้ครูจากนักเรียนเช่นกัน

พิธีเริ่มต้นด้วยตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์ กล่าวคำไหว้ครู คำปฏิญาณตน และร้องเพลงพระคุณที่สามพร้อมกัน จากนั้นตัวแทนนักเรียนสภานักเรียนนำพานมาไหว้ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนมอบมาลัยกรให้กับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานมาไหว้ครู การเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน          โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ และยังได้รับเกียรติจากนางอรุโณชา เวชสัสถ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย  

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลในการประกวดพานไหว้ครู ทั้งประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ ในกับนักเรียน จากนั้นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เป็นเสร็จพิธี

กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.