องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ โรงเรียนภูเขียว จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ โรงเรียนภูเขียว จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

วันที่ 18 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภูเขียว สพม.30
จำนวนการดู 215 ครั้ง
สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช.
สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช.

         

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ โรงเรียนภูเขียว จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสงานมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

          ภายในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายสวาท ฦๅชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว และคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

          นายอนันตกร ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสงานมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายให้กับเยาวชนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทัดเทียมกับส่วนกลางและเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เกิดขึ้นในปีนี้ อพวช. จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานพระราชดำริ ที่ต้องการให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          นายสวาท ฦๅชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประธานในพิธี กล่าวในพิธีเปิดว่า “กระผมมีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งโรงเรียนภูเขียว ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้นในวันนี้

          นายกษิดิศ ปลื้มญาติ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มีร่วมพิธีเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสงานมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ในนามของคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนภูเขียว รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นและเห็นว่าโรงเรียนภูเขียวมีศักยภาพเพียงพอและเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่จัดงาน เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัดได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทียบเท่ากับเยาวชนและประชาชนในส่วนกลาง”

 

 

 

           ภายหลังจากพิธีเปิด โรงเรียนภูเขียว ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ นายอนันตกร ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. พร้อมด้วยคณะ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ได้มอบโล่ให้กับโรงเรียนภูเขียว โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.