โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม English Camp & Self –Sufficiency
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม English Camp & Self –Sufficiency

วันที่ 24 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 159 ครั้ง
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม  English Camp & Self –Sufficiency  โดยมีนายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม English Camp & Self –Sufficiency โดยมีนายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม  English Camp & Self –Sufficiency  โดยมีนายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี  มีกิจกรรมให้นักเรียน เข้าฐานการเรียนรู้  7 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้

 STATION 1  NICK-HUMAN SCRABBLE

STATION 2  KWAME-CATEGORIES

STATION 3  SASHA-JEOPARDY

STATION 4  CHRIS-READING DICTATION

STATION 5  HOT SEAT

STATION 6  MAGNETIC POETRY

STATION 7  SELF - SUFFICIENCY

รายงานข่าวโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.