วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ตรวจนับจำนวนนักเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม.30
จำนวนการดู 102 ครั้ง
เมือวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ดร.อานันท์ รองพล และคณะ
เมือวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อานันท์ รองพล และคณะ

ได้มาตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงกับจำนวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2561ภาพกิจกรรม

© Copyrights 2018. All rights reserved.