การตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงกับจำนวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2561
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงกับจำนวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 176 ครั้ง
วันที่ 5 ก.ค.2562 นายอานันท์  รองพล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30และคณะ ร่วมการตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงและนิเทศการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่มีตัวตน
วันที่ 5 ก.ค.2562 นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30และคณะ ร่วมการตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงและนิเทศการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่มีตัวตน

© Copyrights 2018. All rights reserved.