การตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 166 ครั้ง
นิเทศการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีตัวตนจริง
นิเทศการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีตัวตนจริง

© Copyrights 2018. All rights reserved.