วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 318 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลูกพลัง KID พิชิตปัญหา

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลูกพลัง KID พิชิตปัญหา  เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  โดยมี นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ  รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ตัวแทนนักเรียน 3 คน  

รายงานโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน   /  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.