วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมภักดีน้องพี่สามัคคีคุณธรรมร่วมใจ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 133 ครั้ง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมภักดีน้องพี่สามัคคีคุณธรรมร่วมใจ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านความสามัคคี ฝึกระเบียบวินัย สร้างจิตวิญญาณ ความรักสถาบันให้แก่นักเรียน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมภักดีน้องพี่สามัคคีคุณธรรมร่วมใจ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านความสามัคคี ฝึกระเบียบวินัย สร้างจิตวิญญาณ ความรักสถาบันให้แก่นักเรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมภักดีน้องพี่สามัคคีคุณธรรมร่วมใจ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านความสามัคคี ฝึกระเบียบวินัย สร้างจิตวิญญาณ ความรักสถาบันให้แก่นักเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมนี้ในครั้งนี้ด้วย

 

รายงานโดย นางสาวพลอย แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

© Copyrights 2018. All rights reserved.