วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 214 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

ผลปรากฏว่า โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ  ฟุตบอลหญิง

ครูผู้ฝึกสอน ครูอติชาต ชะโยมชัย  ครูพงศธร  สาระรัตน์  ครูณัฐวุฒิ  พื้นดอนเค็ง  ครูชลันธร  นูชัยภูมิ

เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อแข่งขันต่อในระดับ ภาค 3

นายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร หน้าเสาธง

พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมยินดี เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกประเภทในการพัฒนาตนเองต่อไป

 

ประเภท กรีฑา

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 1500  เมตร นายพิเชษฐ์  สินธุ์บัว  

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  วิ่ง  5,000  เมตร นายเกรียงไกร  สินธุ์บัว

ครูผู้ฝึกสอน ครูสนธยา  เหิมหาญ

เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อแข่งขันต่อในระดับ ภาค 3

 

รายงานข่าวโดย  นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.