โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 366 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

นำโดย นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

รายงานข่าวโดย : นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.