วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 284 ครั้ง
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ  จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน มีการประกวดชุดรีไซเคิลระดับม.ต้นและม.ปลาย กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ฐานวิทยาศาสตร์ ฐานคณิตศาสตร์ และ ฐานอาเซียนศึกษา  

 

coverdance

รายงานข่าวโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.