วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการกำกับติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ปี 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 290 ครั้ง
วันที่ 5 ก.ย. 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการกำกับติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ปี 2562
วันที่ 5 ก.ย. 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการกำกับติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ปี 2562

วันที่ 5 ก.ย. 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ปี 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  นำโดย นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นายปิยะนันท์  มโนธรรม นักวิชาการชำนาญการ  นายยุทธศักดิ์  ผลกอง นักวิชาการศึกษาปฏฺิบัติการ  นายสรุพงษ์  สิทธิวงศ์  พนักงานราชาการ 

รายงานข่าวโดย  นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

© Copyrights 2018. All rights reserved.