วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดกิจกรรม ลดพุง ลดโรง ที่โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

วันที่ 6 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 144 ครั้ง
วันที่ 6 กันยายน  2562  โรงพยาบาลภักดีชุมพล เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน  โครงการลดอ้วน ลดพุง ลดโรค
วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงพยาบาลภักดีชุมพล เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน โครงการลดอ้วน ลดพุง ลดโรค

วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงพยาบาลภักดีชุมพล เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน โครงการลดอ้วน ลดพุง ลดโรค กลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาราที่มีน้ำหนักเริ่มอ้วน  อ้วน  จำนวน 60 คน  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห่างไกลจากโรค โดยมีนายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

รายงานโดย  นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.