วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

มอบรางวัลการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 72 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยามอบรางวัลการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยามอบรางวัลการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020

ภาพโดยนางสาวนราภรณ์ ดวงมณี

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.