วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

การบริการออนไลน์ (E-Service)

เข้าสู่ระบบ AMSS++ เข้าสู่ระบบ SMSS เข้าสู่ระบบพิมพ์เงินเดือนข้าราชการออนไลน์ เข้าสู่ระบบพิมพ์เงินบำนาญออนไลน์
เข้าสู่ระบบพิมพ์ค่าตอบแทนพนักงานราชการและอัตราจ้างออนไลน์ เข้าสู่ระบบพิมพ์รายการโอนเงินสวัสดิการออนไลน์ เข้าสู่ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีข้าราชการและลูกจ้างประจำออนไลน์ เข้าสู่ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่อัตราจ้างออนไลน์

© Copyrights 2018. All rights reserved.