วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

การบริการออนไลน์ (E-Service)

เข้าสู่ระบบ AMSS++ เข้าสู่ระบบ SMSS เข้าสู่ระบบพิมพ์เงินเดือนข้าราชการออนไลน์ เข้าสู่ระบบพิมพ์เงินบำนาญออนไลน์
เข้าสู่ระบบพิมพ์ค่าตอบแทนพนักงานราชการและอัตราจ้างออนไลน์ เข้าสู่ระบบพิมพ์รายการโอนเงินสวัสดิการออนไลน์ เข้าสู่ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีข้าราชการและลูกจ้างประจำออนไลน์ เข้าสู่ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่อัตราจ้างออนไลน์

© Copyrights 2018. All rights reserved.