วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

VTR ผู้บริหาร สพม.30 และบุคลากรในสังกัด ประกาศปฏิญญาสุจริต
VRT ผู้บริหาร สพม.30 และบุคลากรเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 14-16 มิ.ย. 2562
VTR สพม.30 (ชัยภูมิ) ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561


© Copyrights 2018. All rights reserved.