วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน© Copyrights 2018. All rights reserved.