วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เอกสารประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

© Copyrights 2018. All rights reserved.