วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ข่าวกิจกรรม สพม.30


  • Chaiyaphum Chemistry Test 2021
    รายงานข่าวโดยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
    วันที่ 13 ก.พ. 2564

© Copyrights 2018. All rights reserved.