++|(e-Bamnan) ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ : โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30|++Home Administrator
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)  :   
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่าย เงินบำนาญ ประจำ  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขบัญชีธนาคารด้วย <-
"; echo ""; echo "" ; echo "

".$_name."
".$_address." ".$_tel."
"; ?>