++|(e-Tax) ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย : โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30|++Home Administratorกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)  :   
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) <-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000